1783
założono Wyższe Greckokatolickie Seminarium Duchowne
1994
we Lwowie odbyło się I Forum Wydawców
1356
miastu Lwów i wszystkim jego mieszkańcom zostały nadane prawa magdeburskie
1704
Lwów został zdobyty przez wojska szwedzkie na czele z królem Karolem XII
1776
w drukarni Pillerów wyszła drukiem pierwsza lwowska regularnie wydawana gazeta – "Gazette de Leopol"
1292
zbudowano cerkiew św. Mikołaja